رفوگری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹

پارگی فرش

پوسیدگی فرش

رفوکاری بید خوردگی ، رفوگری ریشه بافی ، رفوگری بید زدگی قالی ، رفوکاری قالی ابریشم

× واتساپ ?