ریشه بافی فرش

رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

رفوکاری بید خوردگی ، رفوگری ریشه بافی ، رفوگری بید زدگی قالی ، رفوکاری قالی ابریشم

× واتساپ ?