رفوگری فرش گل ابریشم

رنگبرداری فرش ۲۲۹۱۵۵۴۹ / لکه برداری فرش

پوسیدگی فرش

رفوکاری بید خوردگی ، رفوگری ریشه بافی ، رفوگری بید زدگی قالی ، رفوکاری قالی ابریشم

× واتساپ ?