شیرازه فرش

شیرازه بافی فرش

شیرازه دوزی چیست ؟ به نوارهایی که در دو طرف طولی فرش از ابتدا یا انتها قرار دارند شیرازه یا کنارپیچ فرش گفته می‌شود. این بخش از فرش در بافته‌های جدید معمولاً لوله‌ای شکل و کاملاً مدور است، اما در فرش‌های قدیمی به ویژه فرش‌های عشایری و روستایی ایران، به شکل نواری به عرض ۲ […]