بید خوردگی فرش

بیدخوردگی فرش ترمیم بید خوردگی فرش بیدخوردگی فرش بیدها و نوزادشان از پروتئین موجود در پشم موجود در قالی تغذیه می کنند و معمولاً پشم را مورد حمله قرار داده و چله پنبه ای را باقی می گذارند، در میان حشرات […]